การนิเทศแบบพี่เลี้ยง(Mentoring)

forumความหมายของ การนิเทศแบบพี่เลี้ยง  (Mentoring)

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2552:  102);  อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552 : 1)  มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า  การนิเทศแบบพี่เลี้ยง  (Mentoring)  หมายถึง   การช่วยเหลือครูในลักษณะพี่เลี้ยง    โดยให้ผู้ที่มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ  หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือรุ่นน้อง  หรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการจัดการเรียนรู้  ให้มีศักยภาพสูงขึ้น พี่เลี้ยงจะเรียกว่า   Mentor  ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยง เรียกว่า Mentee อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศเต็มพิกัด

imagesCAMCVJ43

 การนิเทศเต็มพิกัด คือ  การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาโดยระดมพลังของการนิเทศ ทั้งจำนวนอัตรากำลังบุคลากร เทคนิควิธีการ และเชื่อมโยงเครือข่ายในการนิเทศ ให้เกิดคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
          สมรรถนะการนิเทศเต็มพิกัด  หม

ายถึง  พฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์ที่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนได้จริง เห็นผลเร็ว และเป็นรูปธรรมชัดเจน ประกอบด้วย 3 ประการ (1 ตรง 2 เต็ม) คือ อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาในศตวรรษใหม่

imagesCA5VBDLW

วันเวลาที่เปลี่ยนไป  ทำให้ความรู้ที่มีในโลกนี้เปลี่ยนไปด้วย   ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าความรู้มีอยู่ในอากาศทั่วทุกมุมโลก  เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยผ่านสื่ออิเล็กโทรนิค   ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  นี้  กันให้มาก ๆ  ดิฉันคนหนึ่งขอเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานและร่วมด้วยช่วยกัน

447011_447011

การศึกษาในศตวรรษใหม่

วันเวลาที่เปลี่ยนไป  ทำให้ความรู้ที่มีในโลกนี้เปลี่ยนไปด้วย   ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าความรู้มีอยู่ในอากาศทั่วทุกมุมโลก  เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยผ่านสื่ออิเล็กโทรนิค   ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  นี้  กันให้มาก ๆ  ดิฉันคนหนึ่งขอเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานและร่วมด้วยช่วยกัน